Kế hoạch kiểm tra học kỳ I, năm học 2020 - 2021

  • PDF.InEmail

          Căn cứ vào công văn số: 2010/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021;

          Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động chuyên môn số 82/KH-THPTSN ngày 20 tháng 8 năm 2020 của trường THPT Sào Nam;

Trường THPT Sào Nam xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I, năm học 2020 - 2021, cụ thể với các nội dung như sau:

  1. 1.Thời gian kiểm tra

Từ ngày 04 đến ngày 14 tháng 01 năm 2021

          2. Hình thức đề kiểm tra

          2.1. Đối với khối 12:

- Môn Ngữ văn: theo hình thức tự luận và có hai phần: đọc hiểu và làm văn;

-Các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh, Tin học theo hình thức trắc nghiệm khách quan;

- Các môn còn lại theo hình thức được tổ nhóm chuyên môn thống nhất và được Hiệu trưởng phê duyệt.

          2.2. Đối với lớp 10 và 11

- Môn Ngữ văn: theo hình thức tự luận và có hai phần: đọc hiểu và làm văn;

-Các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh, Tin học theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó có 50 % trắc nghiệm và 50% tự luận;

- Môn Tiếng Anh có hai phần trắc nghiệm và viết;

- Các môn còn lại theo hình thức được tổ nhóm chuyên môn thống nhất và được Hiệu trưởng phê duyệt.

        3. Cấu trúc đề kiểm tra

-Đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ nhận biết 50%, thông hiểu 30%, vận dụng 20% trong đó vận dụng cao từ 5% -> 10%), đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.

       4. Nội dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra thực hiện theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung THPT.

-Nội dung kiểm tra bám sát chuẩn kiến thực, kĩ năng, chương trình giáo dục phổ thông hiện hanh và kế hoạch dạy học từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 15 thực học (không kiểm tra các nội dung giảm tải, nội dung được hướng dẫn không học, đọc thêm, không làm, không thực hiện, không yêu cầu, khuyến khích học sinh tự học, khuyến khích học sinh tự làm, khuyến khích học sinh tự thực hiện nội dung kiểm tra được đính kèm theo công văn).

       5. Ra đề kiểm tra

- Khối 12: theo đề Sở ; riêng môn Tin học 12 theo đề chung của trường.

- Khối 10 và 11: Toán, Văn, Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD thi theo đề Sở; Công nghệ 10 theo đề trường.

Riêng đối với môn tiếng Anh lớp 10, 11,12 chương trình 10 năm trường tự ra đề, nội dung kiểm tra theo đúng tinh thần công văn 1388?SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDĐT ở mục III.2 (kiểm tra 4 kỹ năng và từ vựng, ngữ pháp)

         6. Coi thi học kỳ I

- Phân công coi thi: Ở các buổi kiểm tra phân chỉ đạo thi là các tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn, ngoài việc phân giám thị coi thi, phân giám thị hành lang mỗi buổi 4-5 –người và có một cán bộ giám sát thi.

- Đối với các giáo viên bộ môn có môn thi phải có mặt sớm hơn giờ quy định (15 phút đối với môn Ngữ văn, 30 phút đối với các môn còn lại) để nhận đề, mở bì đề và phân đề về các phòng thi.

- Trong quá trình coi thi phải nghiêm túc, làm việc đúng quy định. Khi thu bài phải cẩn thận, đếm đủ bài và xếp thứ tự theo số bảo danh của học sinh.

- Cuối buổi thi giao nhận bài đầy đủ với người được phân công thu bài tại Hội đồng thi.

           7. Sao in đề

- Đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD của cả 3 khối đăng ký nhận đề của Sở.

- Môn Tin và các bộ môn còn lại: trường ra đề theo ma trận đã thống nhất chung.

       8. Chấm thi học kỳ I

        - Đối với khối 12: chấm bằng máy; khối 10 và 11 và môn Ngữ văn của cả 3 khối có đánh phách, cắt phách và chấm tại trường theo lịch của trường dưới sự điều hành của các thầy cô Tổ trưởng, Nhóm trưởng.

        - Nhà trường thành lập Tổ làm phách và chấm trắc nghiệm gồm các thầy cô như sau:

1. Thầy Nguyễn Lê Ninh – Thư ký Hội đồng - Tổ trưởng

2. Thầy Nguyễn Văn Phương – Ủy viên – Làm phách

3. Thầy Nguyễn Trường Lợi – Ủy viên – Làm phách

4. Thầy Trần Văn Khởi – Ủy viên – Làm phách

5. Thầy Đoàn Công Quang – Ủy viên - Làm phách

6. Thầy Nguyễn Văn Chương - Ủy viên – Hỗ trợ kỹ thuật chấm

        Tổ làm phách và chấm trắc nghiệm có trách nhiệm đánh phách, cắt phách và chấm trắc nghiệm bằng máy chính xác, nghiêm túc theo đúng lịch được phân công,

-Việc chấm thi phải đảm bảo công bằng và chính xác, tuân thủ đúng đáp án nhằm phản ánh được trình độ học lực của học sinh trong nhà trường.

- Sau khi chấm thi xong, tổ/nhóm hoàn phách, giáo viên bộ môn nhận bài phát cho học sinh sau đó thu bài và nộp bài tập trung về phòng Phó Hiệu trưởng. Đối với các môn khối 12 chấm trắc nghiệm, sau khi chấm xong công bố điểm lên website trường để học sinh tiện theo dõi và phản hồi (nếu thấy sai lệch điểm).

        9. Công việc sau kiểm tra:

        Thực hiện tốt công tác chấm điểm và nhập điểm online trên hệ thống điểm của nhà trường ở học kỳ I theo thời gian quy định của Hiệu trưởng nhà trường thông báo trên bảng công tác tuần..

        Giáo viên chủ nhiệm ghi nhận hạnh kiểm, học lực, số ngày nghỉ của học sinh chủ nhiệm theo yêu cầu.

        Tổ chức xét duyệt học sinh về hạnh kiểm, học lực trong đó có xét duyệt các môn thi lại cho học sinh xếp loại học lực yếu.

        Nhân viên phụ trách quản trị mạng xuất File tổng kết cả năm trình lãnh đạo trường ký duyệt kết quả của học sinh.

        10. Lịch thi học kỳ I. (có đính kèm)        

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2020-2021, yêu cầu các tổ/nhóm chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch.                                                       

                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận      

- CĐ, ĐTN, Tổ VP, các tổ chuyên môn                                                                                                               ( Đã ký )

- Lưu VT.                                                                                                                                                   DƯƠNG HỮU THU 

 

 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THPT SÀO NAM

(Kèm theo Kế hoạch số 143 /KH-THPTSN ngày 02/12/2020 của trường THPT Sào Nam)

 

Thứ/Ngày

Buổi

Khối lớp

Môn

Thời gian làm bài

Phát đề

Bắt đầu làm bài

Kết thúc

Thứ hai

04/01/2021

Sáng

12

Ngữ Văn

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

9 giờ 00

10

Ngữ văn

90 phút

9 giờ 30

9 giờ 35

11 giờ 05

Chiều

11

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

15 giờ 00

Sinh học

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 35

16 giờ 20

Thứ tư

06/01/2021

Sáng

12

Vật lý

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 15

GDCD

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

9 giờ 35

Tin học

45 phút

9 giờ 55

10 giờ 00

10 giờ 45

Chiều

10

Toán

60 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 30

GDCD

45 phút

15 giờ 00

15 giờ 05

15 giờ 50

Tin học

45 phút

16 giờ 00

16 giờ 05

16 giờ 50

Thứ sáu

08/01/2021

Sáng

12

Toán

60 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 30

Địa lí

45 phút

9 giờ 00

9 giờ 05

9 giờ 50

Chiều

10

Vật lí

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 15

Địa lí

45 phút

14 giờ 45

14 giờ 50

15 giờ 35

11

Tiếng Anh

45 phút

16 giờ 05

16 giờ 10

16 giờ 55

Thứ bảy

09/01/2021

Sáng

12

Lịch sử

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 15

Hóa học

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

9 giờ 35

Chiều

11

GDCD

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 15

Vật lí

45 phút

14 giờ 45

14 giờ 50

15 giờ 35

10

Lịch sử

45 phút

16 giờ 05

16 giờ 10

16 giờ 55

Thứ ba

12/01/2021

Sáng

12

Sinh học

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 15

Tiếng Anh

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

9 giờ 35

Chiều

11

Hóa học

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 15

Địa lí

45 phút

14 giờ 45

14 giờ 50

15 giờ 35

10

Sinh học

45 phút

16 giờ 05

16 giờ 10

16 giờ 55

Thứ năm

14/01/2021

Sáng

11

Toán

60 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 30

Lịch sử

45 phút

9 giờ 00

9 giờ 05

9 giờ 50

Tin học

45 phút

10 giờ 15

10 giờ 20

11 giờ 05

Chiều

10

Tiếng Anh

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 15

Hóa học

45 phút

14 giờ 45

14 giờ 50

15 giờ 35

 

 

 

                                                                                            

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Đang trực tuyến

Hiện có 7 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 478
Liên kết web : 105
Số lần xem bài viết : 633927

Gallery ảnh

Liên hệ

logotruongsaonam

Cô Trương Mỹ Nga
Sào Nam, Duy Xuyên, Quảng Nam

Email: truongmynga.sn@gmail.com

tuyensinh logo-260 homthunhanbaiviet tracuudiemthi

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS