THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I TỪ NGÀY 17/8/2015

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/8/2015
   12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15
Thứ 2 Sáu Chương KAnh Hồng Tuấn Lâm Bích Ngọc Khởi Uyên A Lan Vương UyênE HPhương Chân Minh NHùng CTrung Duyên
  Thiện Duyên Uyên Việt Tấn Lâm VânB VânC Hoa Chi PPhương Ba Hồng Minh UyênE Định NHùng Nga ViệtT
                                         
                                         
Thứ 3 Bảo TrangT NHùng THồng Bích Thu Vi Ba Định MHùng Hiệp VânD Phượng PhượngH Sáu Minh HàS BHùng Tuấn ViệtT
  Bảo TrangT NHùng Tuấn Bích Thu Vi Hạnh Định VAnh Hiệp THồng Phượng PhượngH Sáu Chương Học BHùng HưngT ViệtT
  Hường Duyên Phúc HLong Tuyết VânC Huyền VânB MP VAnh VânD THồng Ba Bảo Tấn Chương Minh NHùng HưngT HàS
  Sáu Hường Hiệp Tuấn Tấn VânB Thoa Duyên Bích Cúc Chương HLong Ba UyênE Chân HàS BHùng PPhương Hạnh Tuyết
  VânB MP Hiệp Tuấn Thoa Tấn HLong Hường Bích Cúc Chương Phúc PPhương Huyền VânC UyênE BHùng Hạnh Chân Tuyết
Thứ 4 Sáu MP Thiện SươngA Tuấn Bình HLong Hạnh A Hoa Chi Lan Sơn Bảo Mai Chương Minh Hồng CTrung Vi
  Sáu MP Thiện HLong Tuấn Bình SươngA Hạnh A Hoa Chi Lan Sơn Bảo VânC Chương Định NHùng CTrung Vi
  Thiện Hường NHùng SươngA TSỹ Thu Lan Duyên VânC Đông Bích Hồng PPhương Sơn Khởi Minh Định Vi Tuấn Sáu
  Thu BHùng Hiệp SươngA Khởi Ngọc Vi Phúc Định Nga Bích Hồng Vương ĐLong Chân VânC Cúc Học Duyên
  Hường Chân Phúc Vương Ngọc Đường Bích Thiện Khởi Cúc Đông PPhương Hiệp ĐLong HàS Vi BHùng Học Duyên
Thứ 5 VânB SươngA Uyên THồng Phúc VânC Lan KAnh TrangT A Chi Hiệp Sơn HưngT Cúc Khởi PhượngH Chân VânD
  Chân SươngA Uyên THồng Nga VânB Lan KAnh Phúc TrangT A Chi Hiệp Sơn HưngT Chương PhượngH Cúc VânD
  Bình SươngA Phúc HLong Khởi TrangT Thoa Ba VânC Chương Lan HàS VânD Sáu ĐLong Thiện PPhương Nga Thương
  Bình Chương PPhương Việt TSỹ TrangT Thoa Ba MP Nga Cúc HLong Sơn Khởi VânC ĐLong BLiên Vi HàS Sáu
  Đường Thiện Vương Việt TSỹ Bình SươngA TrangT MP Nga Cúc PPhương                
Thứ 6 Thu Sáu Bích Thuận Thoa KAnh ThảoE Hường Định VAnh Cúc THồng Ba Vi HPhương VânC HưngT Hạnh Nga VânB
  Thu Sáu Bích Thuận Thoa KAnh ThảoE Hường Định VAnh A THồng Ba Vi HPhương VânC HưngT Hạnh Tuấn VânB
  Bình Chương KAnh Tuấn Nga Lâm Vi TrangT ThảoE Đông Thuận HLong Huyền ĐLong Minh UyênE Học Cúc Khởi Tuyết
  Bảo Hường NHùng TrangT Tuyết BHùng HLong Duyên A MHùng Đông Phúc PPhương UyênE Minh ĐLong Học Khởi Tấn Sáu
  Hường Duyên PPhương TrangT Tuyết Bình ĐLong KAnh Huyền MHùng Chương Phúc Phượng Bảo Khởi Minh BHùng NHùng Học Tấn
Thứ 7 Bích Chương PPhương THồng Nga Lâm ThảoE Ba Huyền Hoa Thuận TrangT VânB Bảo Mai Vi Định Tấn CTrung ViệtT
  Bích Chương KAnh THồng TSỹ Lâm Huyền Ba ThảoE Hoa Thuận TrangT HưngT PhượngH Mai Thiện Định PPhương CTrung ViệtT
  Bảo Thiện KAnh Thuận TSỹ Tấn Vi Tuấn ThảoE Uyên Chương THồng HưngT VânD HPhương Khởi BLiên PhượngH Hạnh Thương
  Bảo Sáu NHùng Hồng Tuấn Thu SươngA Thiện A Uyên Hiệp Chi VânB Khởi HPhương Chân BLiên Hạnh Thương
  Bảo Sáu NHùng Hồng Thoa Thu SươngA Thiện A Uyên VânD Chi Hiệp Khởi HPhương Chân PhượngH Hạnh VânB
                                         
                           

 

 

           
            THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CHIỀU - NĂM HỌC 2015-2016                
                                         
                    ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/8/2015              
  11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7
  CHÀO CỜ
  Tuấn Hường MHùng Hồng KLong VânD Hoa Thoa ThủyB CTrung UyênE Học VânC Thương PPhương Trang Hạnh Hiệp TSỹ
  Tuấn Chi ThủyB Lợi MHùng Oanh Hường Học VânD Việt THồng Trang Thương VânC Hoa Hiệp Cúc Hạnh TSỹ
Thứ 3 KLong HLong Thuận Sơn ViệtT Việt TSỹ Uyên Lâm Minh ĐLong THồng Chi TrangT VânC HThu HPhương Lan Duyên Vi
  KLong HLong Thuận Sơn ViệtT Việt TSỹ Uyên Lâm Minh ĐLong Oanh Chi TrangT VânC HThu HPhương Hạnh Duyên Vi
  Phúc Thoa Chi Ba ThủyB KLong Uyên Thuận Đông Chương Oanh Việt Lợi Nga Vương TVân HThu Hạnh Cúc Học
  HLong Phúc CTrung Oanh Ba MHùng Uyên ThủyB Thoa Đông ThảoE UyênE Lợi Nga PSỹ Cúc Thu Tuyết Hạnh Thương
  Thuận Phúc CTrung ThảoE MHùng UyênE ThủyB Đông Chương Oanh HLong HưngT Lợi TVân PSỹ Vương Thu Tuyết Hạnh Thương
Thứ 4 Tuấn BLiên A HPhương Lợi UyênE KAnh Uyên Oanh PhượngH CTrung Việt ViệtT Lâm VAnh Hoa HThu KLong Hiệp TSỹ
  Tuấn BLiên A MHùng Lợi Oanh KAnh Uyên Thoa UyênE CTrung Việt ViệtT Lâm VAnh Hoa HThu KLong Hiệp TSỹ
  Đông Định A BHùng Trang Việt Hồng Hoa Thoa NHùng ThủyB PhượngH Lợi VAnh SươngA Oanh HPhương BLiên Vương VânB
  Hoa Định Chi ĐLong MHùng HPhương TSỹ THồng Bình Hiếu Đông Hồng ThủyB SươngA Vương Tuyết Chân BLiên Bảo VânB
  Phúc Thoa Chi THồng MHùng TSỹ BLiên Thuận Bình Hiếu ĐLong ThủyB Đông SươngA Oanh Tuyết Trang Chân Bảo Vương
Thứ 5 Thuận HLong Phúc ThảoE MP UyênE TSỹ Oanh Học NHùng CTrung BHùng HưngT Thương Thu HPhương TrangT Lợi HàS
  KLong Thoa CTrung HPhương MP Hồng Học Thuận KAnh NHùng ThảoE BHùng ViệtT Thương PPhương Thu TrangT Lợi TSỹ
  Định Thoa CTrung Trang KLong KAnh ĐLong ThủyB UyênE HLong PhượngH Phúc VânC Duyên PPhương Hiệp TVân HàS Học
  HLong Định Phúc Hồng ViệtT ThủyB HPhương ĐLong KAnh PhượngH CTrung BHùng Trang VânC TVân HàS Hiệp KLong Duyên Học
                                         
Thứ 6 MP Tuấn CTrung BHùng Trang KLong BLiên ĐLong VânD Hiếu Việt A Học Thương Duyên Hoa Bích Huyền Bảo Lợi
  MP Tuấn A BHùng ViệtT KLong TSỹ ĐLong CTrung Hiếu Việt UyênE Học Thương Duyên Hoa Bích BLiên Huyền Lợi
  KLong ĐLong Thuận HPhương MP MHùng TSỹ Hoa Học UyênE VânD PhượngH ViệtT Lâm VAnh HThu Trang Chân Lợi Huyền
  Thuận THồng Hường ThảoE ViệtT Lợi Học VânD Lâm PhượngH ĐLong Hoa Chi VAnh PSỹ Thu HPhương KLong Bích Nga
  ĐLong Định Đông MHùng Lợi VânD Học Hường Lâm ViệtT ThảoE THồng Chi Nga PSỹ Thu Chân KLong Bích Vương
Thứ 7 MP Định Vi HPhương ViệtT Việt Uyên Hoa KAnh NHùng HLong THồng Ngọc Huyền Bích TrangT Cúc Lan Bảo Nga
  HLong Định Ngọc HPhương MP Lợi Uyên Hoa KAnh NHùng CTrung THồng ViệtT Lâm Bích TrangT Tấn Lan Bảo Nga
  MP BLiên CTrung Sơn Ngọc Lợi KAnh Hường Bình Minh Vi Việt ViệtT Lâm Huyền Vương Tấn Tuyết Cúc Thương
  KLong Đông Hường Sơn ThủyB Lợi BLiên Vi Lâm Minh Việt Ngọc Trang VAnh PSỹ Tuyết Oanh Cúc Vương Thương
  KLong Đông Ngọc Sơn Trang Việt BLiên Oanh Bình Minh ThảoE ThủyB MP Lâm VAnh Tuyết Tấn Lan Cúc Thương
                                         

Tin cũ hơn: